DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ ระดับจังหวัด

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# จังหวัด ประชากร
ในเขตรับผิดชอบ
อายุ 18-59 ปี
ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
ร้อยละความ
ครอบคลุม
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*เชียงใหม่676,034368,02354.4419,8785.40160,85543.7178,90721.4484,98223.0923,4016.36
*ลำพูน198,443122,38361.678,1956.7056,42446.1025,29120.6726,08521.316,3885.22
*ลำปาง298,263188,90463.3311,8066.2582,80443.8339,29620.8044,13323.3610,8655.75
*แพร่169,198112,90066.736,2665.5550,98845.1624,85522.0224,94222.095,8495.18
*น่าน187,788119,28463.526,8065.7155,12946.2225,93021.7426,17021.945,2494.40
*พะเยา200,965123,96861.695,6134.5362,21550.1929,26123.6022,36018.044,5193.65
*เชียงราย488,961274,49056.1414,9945.46116,14042.3158,04221.1567,82224.7117,4926.37
*แม่ฮ่องสอน101,93156,02354.963,6996.6023,94342.7410,69119.0813,91224.833,7786.74
*รวมทั้งหมด2,321,5831,365,97558.8477,2575.66608,49844.55292,27321.40310,40622.7277,5415.68
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี ที่ชั่งน้่าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2564