DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ ระดับจังหวัด

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# จังหวัด ประชากร
ในเขตรับผิดชอบ
อายุ 18-59 ปี
ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
ร้อยละความ
ครอบคลุม
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*นครราชสีมา1,054,925633,69060.0733,0515.22293,08246.25127,06620.05137,67621.7342,8156.76
*บุรีรัมย์550,454312,27256.7313,8534.44189,29760.6250,14416.0646,34014.8412,6384.05
*สุรินทร์474,646281,33559.2717,4536.20145,24451.6356,25820.0050,52917.9611,8514.21
*ชัยภูมิ429,225256,24359.7010,6324.15123,69848.2757,69522.5251,62020.1412,5984.92
*รวมทั้งหมด2,509,2501,483,54059.1274,9895.05751,32150.64291,16319.63286,16519.2979,9025.39
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี ที่ชั่งน้่าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563