DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ ระดับจังหวัด

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# จังหวัด ประชากร
ในเขตรับผิดชอบ
อายุ 18-59 ปี
ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
ร้อยละความ
ครอบคลุม
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*สมุทรปราการ635,122342,56653.9414,5854.26208,08560.7470,73520.6538,46311.2310,6983.12
*ชลบุรี800,231349,40043.6613,8433.96181,38451.9176,75021.9758,48016.7418,9435.42
*ระยอง370,242199,07953.778,0894.0691,76246.0942,53221.3642,19121.1914,5057.29
*จันทบุรี256,228160,64562.706,5344.0792,20457.4029,45618.3424,67415.367,7774.84
*ตราด94,16255,05358.472,7034.9123,33242.3811,25320.4413,21424.004,5518.27
*ฉะเชิงเทรา341,343240,30970.4013,8995.78127,16652.9251,04321.2436,39515.1511,8064.91
*ปราจีนบุรี257,873157,52461.099,2145.8569,00043.8033,03220.9734,90322.1611,3757.22
*สระแก้ว244,306158,43164.858,6685.4772,27845.6232,56020.5534,39621.7110,5296.65
*รวมทั้งหมด2,999,5071,663,00755.4477,5354.66865,21152.03347,36120.89282,71617.0090,1845.42
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี ที่ชั่งน้่าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563