DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ ระดับจังหวัด

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# จังหวัด ประชากร
ในเขตรับผิดชอบ
อายุ 18-59 ปี
ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
ร้อยละความ
ครอบคลุม
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*ราชบุรี401,067228,28756.929,9424.36115,30650.5149,16421.5441,28118.0812,5945.52
*กาญจนบุรี344,020206,67460.089,4474.57103,28449.9743,41521.0138,78618.7711,7425.68
*สุพรรณบุรี363,288209,37257.638,3603.9994,35145.0647,52622.7044,68621.3414,4496.90
*นครปฐม485,748256,64352.838,9913.50132,81651.7560,65123.6342,38816.5211,7974.60
*สมุทรสาคร238,365125,65852.724,3833.4961,93349.2928,23622.4723,29518.547,8116.22
*สมุทรสงคราม91,38951,21056.042,2794.4522,37543.6911,60322.6611,12921.733,8247.47
*เพชรบุรี250,022143,29257.315,7794.0363,33144.2032,33122.5632,09222.409,7596.81
*ประจวบคีรีขันธ์243,570135,97255.826,7354.9560,44444.4529,42321.6429,77021.899,6007.06
*รวมทั้งหมด2,417,4691,357,10856.1455,9164.12653,84048.18302,34922.28263,42719.4181,5766.01
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี ที่ชั่งน้่าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563