DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ ระดับจังหวัด

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# จังหวัด ประชากร
ในเขตรับผิดชอบ
อายุ 18-59 ปี
ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
ร้อยละความ
ครอบคลุม
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*เชียงใหม่691,998382,78055.3220,4935.35168,86144.1182,03721.4388,34523.0823,0446.02
*ลำพูน204,415125,58461.448,4576.7358,42946.5326,10320.7926,44221.066,1534.90
*ลำปาง304,413204,53367.1912,8646.2990,14344.0742,78420.9247,39023.1711,3525.55
*แพร่171,519117,42968.466,4235.4754,66346.5525,74621.9225,02821.315,5694.74
*น่าน188,395128,58968.257,5965.9160,85947.3327,99121.7726,86420.895,2794.11
*พะเยา200,097129,78164.866,5365.0464,87349.9930,06223.1623,59118.184,7193.64
*เชียงราย499,308289,70558.0216,1175.56124,89643.1161,78821.3369,82124.1017,0835.90
*แม่ฮ่องสอน101,53056,68755.833,9036.8924,55943.3211,05519.5013,50223.823,6686.47
*รวมทั้งหมด2,361,6751,435,08860.7782,3895.74647,28345.10307,56621.43320,98322.3776,8675.36
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี ที่ชั่งน้่าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนประชากรวัยท่างานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2563