DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 15-29 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ ระดับเขตสุขภาพ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# เขตสุขภาพ ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*เขต 114,7292,25215.296,85746.551,91713.022,36916.081,3349.06
*เขต 230,2902,9799.8317,03656.244,35514.383,63211.992,2887.55
*เขต 330,2433,29710.9011,76138.893,74612.396,51021.534,92916.30
*เขต 478,12611,09714.2039,26350.2610,62813.6010,15713.006,9818.94
*เขต 521,1352,47211.7011,71755.442,70712.812,54612.051,6938.01
*เขต 644,3295,96713.4624,45755.176,09013.744,91411.092,9016.54
*เขต 762,3946,28710.0842,29667.796,82410.944,6717.492,3163.71
*เขต 841,9564,77211.3729,07769.303,7718.992,9877.121,3493.22
*เขต 926,2454,28716.3312,60948.043,49813.333,73914.252,1128.05
*เขต 1056,7997,96914.0330,69754.046,67811.767,51313.233,9426.94
*เขต 11106,74110,2049.5668,18763.8811,16210.4610,5529.896,6366.22
*เขต 128,6031,14013.253,89545.271,23614.371,40316.3192910.80
*รวมทั้งหมด521,59062,72312.03297,85257.1062,61212.0060,99311.6937,4107.17
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:

B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 8 สิงหาคม 2565