DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 15-29 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ ระดับเขตสุขภาพ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# เขตสุขภาพ ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*เขต 122,9883,55515.4610,47345.563,21213.973,71516.162,0338.84
*เขต 239,5943,9299.9223,70359.875,01812.674,49311.352,4516.19
*เขต 318,0372,45113.598,89549.322,59114.362,40013.311,7009.43
*เขต 4101,17313,29613.1453,91453.2914,11713.9512,11011.977,7367.65
*เขต 516,6041,68910.178,70652.432,54415.322,34214.111,3237.97
*เขต 683,42211,62513.9444,86353.7812,33914.799,48011.365,1156.13
*เขต 763,7308,99414.1140,39763.396,85410.755,2788.282,2073.46
*เขต 873,8817,41410.0454,48173.746,4188.693,9695.371,5992.16
*เขต 942,3505,88113.8922,60553.385,47412.935,51613.022,8746.79
*เขต 1044,9836,40614.2426,35658.594,97111.054,97811.072,2725.05
*เขต 1187,9078,4139.5755,05462.6310,61112.078,96110.194,8685.54
*เขต 1215,8132,05212.988,04350.862,27514.392,17513.751,2688.02
*รวมทั้งหมด610,48275,70512.40357,49058.5676,42412.5265,41710.7235,4465.81
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:

B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2563