DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 15-29 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ ระดับตำบล

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ตำบล ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*ห้วยยอด700.00228.57342.86228.5700.00
*หนองช้างแล่น39512.821948.7212.561128.2137.69
*บางดี8225.00337.5000.00112.50225.00
*บางกุ้ง100.0000.0000.001100.0000.00
*เขากอบ400.00375.00125.0000.0000.00
*เขาขาว100.001100.0000.0000.0000.00
*ปากแจ่ม1693218.936538.462514.792715.982011.83
*ปากคม100.0000.0000.001100.0000.00
*ท่างิ้ว400.00125.00125.00250.0000.00
*นาวง1703017.656940.592313.533118.241710.00
*ในเตา43511.631637.21511.63818.60920.93
*ทุ่งต่อ400.0000.00125.00250.00125.00
*วังคีรี100.001100.0000.0000.0000.00
*รวมทั้งหมด4527416.3718039.826013.278619.035211.50
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:

B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564