DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 15-29 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ ระดับตำบล

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ตำบล ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*บางหมาก3133.3300.0000.00133.33133.33
*บางเป้า2150.0000.0000.0000.00150.00
*กันตังใต้1762514.207743.752413.641810.233218.18
*คลองลุ4125.00125.0000.00125.00125.00
*ย่านซื่อ100.001100.0000.0000.0000.00
*บ่อน้ำร้อน1218.33650.00216.67216.6718.33
*บางสัก21419.05628.57523.81523.8114.76
*นาเกลือ340205.8824872.944412.94226.4761.76
*เกาะลิบง300.00133.3300.00133.33133.33
*คลองชีล้อม600.00116.67116.67116.67350.00
*รวมทั้งหมด568539.3334160.047613.38518.98478.27
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:

B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564