DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 15-29 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ ระดับตำบล

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ตำบล ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*คลองน้อย883465.2163772.1414316.19414.64161.81
*ป่าระกำ1433423.787955.24149.79117.6953.50
*ชะเมา28772.4424585.37289.7631.0541.39
*คลองกระบือ900.00333.33333.33222.22111.11
*บ้านใหม่18763.2112968.983920.8652.6784.28
*หูล่อง3133.33133.33133.3300.0000.00
*แหลมตะลุมพุก18352.7311663.392111.482614.21158.20
*ปากพนังฝั่งตะวันตก200.0000.0000.002100.0000.00
*บางศาลา771316.884355.841012.9967.7956.49
*บางพระ200.00150.0000.0000.00150.00
*ปากพนังฝั่งตะวันออก2203817.2710849.093013.643214.55125.45
*ท่าพยา1102724.555953.64109.091110.0032.73
*ปากแพรก3937.691641.03512.821128.21410.26
*ขนาบนาก1384028.995942.751510.87128.70128.70
*รวมทั้งหมด2,2832209.641,49665.5331913.971627.10863.77
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:

B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564