DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 15-29 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ ระดับตำบล

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ตำบล ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*ปากแพรก6099515.6028646.966110.029816.096911.33
*ชะมาย47510.642655.32714.89714.8924.26
*หนองหงส์765547.0643957.3911715.298911.63668.63
*ควนกรด37041.0834894.0582.1661.6241.08
*นาไม้ไผ่94813213.9252355.1717818.78778.12384.01
*นาหลวงเสน98214314.5648549.3916116.4011011.20838.45
*เขาโร6519414.4431548.399614.7510716.44395.99
*กะปาง200189.0012663.003417.00168.0063.00
*ที่วัง9411.067074.4733.191515.9655.32
*น้ำตก511152.9426652.0513225.836312.33356.85
*ถ้ำใหญ่2032311.339144.832210.843818.722914.29
*นาโพธิ์825627.5247958.0613616.489311.27556.67
*เขาขาว1,11116114.4946942.2115513.9519017.1013612.24
*รวมทั้งหมด7,31680711.033,92353.621,11015.1790912.425677.75
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:

B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564