DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 15-29 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ ระดับตำบล

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ตำบล ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*ท่าศาลา2,13038217.9391442.9127112.7237117.421929.01
*กลาย2605621.5410440.003513.463613.852911.15
*ท่าขึ้น500132.6042484.805210.4071.4040.80
*สระแก้ว3475515.8517349.864212.104212.103510.09
*โมคลาน1,4671016.8881355.4229219.9018612.68755.11
*ไทยบุรี2194922.379543.382812.793415.53135.94
*ดอนตะโก4187618.1827265.075813.88112.6310.24
*ตลิ่งชัน2545220.4712147.64218.274015.75207.87
*โพธิ์ทอง300.0000.00133.33266.6700.00
*รวมทั้งหมด5,59878414.012,91652.0980014.2972913.023696.59
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:

B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564