DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 15-29 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ ระดับตำบล

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ตำบล ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*ชะอวด1,11512811.4890881.43554.93191.7050.45
*ท่าเสม็ด17500.0017197.7110.5710.5721.14
*ท่าประจะ2102210.4814267.62167.622110.0094.29
*เคร็ง2600.002596.1500.0000.0013.85
*บ้านตูล5267514.2630257.415610.656612.55275.13
*ขอนหาด811923.465264.2089.8822.4700.00
*เกาะขันธ์200.002100.0000.0000.0000.00
*ควนหนองหงษ์5120.00240.00120.0000.00120.00
*เขาพระทอง253218.3019677.4793.56197.5183.16
*นางหลง586294.9541570.828414.33396.66193.24
*รวมทั้งหมด2,9792959.902,21574.352307.721675.61722.42
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:

B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564