DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 15-29 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ ระดับตำบล

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ตำบล ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*ฉวาง177158.4712771.752212.4373.9563.39
*ละอาย4646614.2221345.915712.287415.955411.64
*นาแว5949916.6728848.488013.478414.14437.24
*ไม้เรียง751722.673141.3379.331013.331013.33
*กะเปียด500.0000.00240.0000.00360.00
*นากะชะ7111.415577.4679.8679.8611.41
*ห้วยปริก2844114.4412142.614014.084214.794014.08
*ไสหร้า4548819.3820845.815311.677015.42357.71
*นาเขลียง3364011.9020059.525716.96236.85164.76
*จันดี11218.18436.3600.00218.18327.27
*รวมทั้งหมด2,47136914.931,24750.4732513.1531912.912118.54
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:

B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564