DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 15-29 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ ระดับตำบล

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ตำบล ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*คลัง1218.33216.6718.33216.67650.00
*ท่าไร่2112310.9012056.8762.843416.112813.27
*ปากนคร1091311.933431.192119.272220.181917.43
*นาทราย4664810.3035876.825211.1661.2920.43
*กำแพงเซา400.00125.00125.00125.00125.00
*มะม่วงสองต้น100.0000.0000.0000.001100.00
*นาเคียน1,7981448.011,10861.6231517.521498.29824.56
*ท่างิ้ว77419324.9439150.52739.43698.91486.20
*โพธิ์เสด็จ9222.2200.00111.11333.33333.33
*บางจาก4356615.1724055.174610.575211.95317.13
*ปากพูน163159.207344.793119.023823.3163.68
*ท่าซัก312278.6522572.12175.45216.73227.05
*ท่าเรือ2384117.2315163.45135.46197.98145.88
*รวมทั้งหมด4,53257312.642,70359.6457712.734169.182635.80
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:

B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564