DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 15-29 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ ระดับตำบล

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ตำบล ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*ท่างิ้ว4125.00250.0000.00125.0000.00
*บางตาหงาย700.00571.4300.00114.29114.29
*หูกวาง600.00116.67116.67350.00116.67
*อ่างทอง28414.29932.14517.86517.86517.86
*บ้านแดน300.0000.00133.33133.33133.33
*บางแก้ว600.0000.0000.00466.67233.33
*หนองกรด100.0000.001100.0000.0000.00
*หนองตางู8112.50112.50112.50337.50225.00
*เจริญผล11986.724537.822722.693428.5754.20
*รวมทั้งหมด182147.696334.623619.785228.57179.34
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:

B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564