DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 15-29 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ ระดับตำบล

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ตำบล ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*กลางเวียง600.00583.33116.6700.0000.00
*ขึ่ง200.00150.00150.0000.0000.00
*ไหล่น่าน100.0000.001100.0000.0000.00
*นาเหลือง100.0000.0000.001100.0000.00
*ส้าน2150.0000.0000.0000.00150.00
*ยาบหัวนา900.00888.89111.1100.0000.00
*ปงสนุก4125.00250.00125.0000.0000.00
*อ่ายนาไลย2627.692076.92415.3800.0000.00
*แม่ขะนิง3139.681548.3913.231135.4813.23
*ทุ่งศรีทอง200.00150.0000.00150.0000.00
*รวมทั้งหมด8478.335261.901011.901315.4822.38
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:

B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564