DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 15-29 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ ระดับตำบล

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ตำบล ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*บ้านโพธิ์500.0000.0000.00120.00480.00
*เกาะไร่200.00150.0000.00150.0000.00
*คลองขุด3499727.7917550.14226.303710.60185.16
*เทพราช57414525.2623340.596511.327412.89579.93
*หนองบัว100.001100.0000.0000.0000.00
*บางซ่อน100.0000.0000.0000.001100.00
*บางกรูด3800.002668.421026.3225.2600.00
*แหลมประดู่100.0000.0000.0000.001100.00
*สนามจันทร์21628.571361.9029.5200.0000.00
*สิบเอ็ดศอก8722.308091.9555.7500.0000.00
*รวมทั้งหมด1,07925023.1752949.031049.6411510.66817.51
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:

B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564