DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 15-29 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ ระดับตำบล

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ตำบล ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*ตลาดหลวง100.0000.001100.0000.0000.00
*ศาลาแดง100.0000.001100.0000.0000.00
*ป่างิ้ว300.0000.00133.33133.33133.33
*บ้านแห1632515.347143.56137.983420.862012.27
*ตลาดกรวด50212524.9036572.7140.8051.0030.60
*มหาดไทย1252520.004737.60129.602217.601915.20
*บ้านอิฐ825121.4574690.42506.06101.2170.85
*หัวไผ่631294.6040964.827712.207511.89416.50
*จำปาหล่อ255197.4518170.98135.10239.02197.45
*โพสะ439112.5136282.464710.71112.5181.82
*บ้านรี190168.4212666.322412.63178.9573.68
*คลองวัว2134219.7212257.282411.27209.3952.35
*ย่านซื่อ9033.338796.6700.0000.0000.00
*รวมทั้งหมด3,4383078.932,51673.182677.772186.341303.78
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:

B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564