DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 15-29 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ ระดับตำบล

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ตำบล ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*บ้านใหม่400.0000.0000.00250.00250.00
*บ้านกลาง7342.86342.86114.2900.0000.00
*บ้านฉาง200.00150.0000.0000.00150.00
*บ้านกระแชง2150.0000.00150.0000.0000.00
*บางขะแยง1417.14857.14214.29214.2917.14
*บางคูวัด1317.69430.77323.08215.38323.08
*บางเดื่อ400.00125.00375.0000.0000.00
*บางพูน2114.761047.62523.81419.0514.76
*สวนพริกไทย2314.351565.22521.7414.3514.35
*หลักหก6233.33116.67116.67116.67116.67
*รวมทั้งหมด961010.424344.792121.881212.501010.42
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:

B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564