DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 15-29 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ ระดับตำบล

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ตำบล ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*ตลาด65710.773350.771116.921015.3846.15
*บางพึ่ง600.00116.6700.00233.33350.00
*บางจาก2114.761571.4329.5229.5214.76
*บางครุ9333.33555.5600.0000.00111.11
*บางหัวเสือ1000.00550.00440.00110.0000.00
*สำโรงใต้100.001100.0000.0000.0000.00
*บางยอ2613.852284.6227.6913.8500.00
*บางกะเจ้า200.0000.00150.0000.00150.00
*บางน้ำผึ้ง200.0000.0000.0000.002100.00
*บางกอบัว1500.00426.67213.33746.67213.33
*ทรงคนอง100.0000.0000.0000.001100.00
*สำโรง100.001100.0000.0000.0000.00
*สำโรงกลาง300.003100.0000.0000.0000.00
*รวมทั้งหมด162127.419055.562213.582314.20159.26
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:

B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2564