DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 15-29 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ ระดับเขตสุขภาพ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# เขตสุขภาพ ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*เขต 114,3782,18915.226,71146.681,88313.102,31116.071,2848.93
*เขต 222,5172,38610.6011,85652.653,57115.862,90812.911,7967.98
*เขต 326,9322,87810.6910,59239.333,42212.715,71721.234,32316.05
*เขต 476,02610,79014.1938,30850.3910,35413.629,83012.936,7448.87
*เขต 517,7262,03211.469,67854.602,31913.082,21012.471,4878.39
*เขต 642,3415,72113.5123,42255.325,80513.714,64710.982,7466.49
*เขต 752,9434,8789.2136,30768.585,92211.193,9377.441,8993.59
*เขต 833,3313,38710.1623,76471.302,8308.492,3216.961,0293.09
*เขต 924,8584,11016.5311,98048.193,27813.193,49114.041,9998.04
*เขต 1053,2477,51814.1228,78254.056,28611.817,01113.173,6506.85
*เขต 1195,3499,54210.0159,47362.3710,20110.709,93410.426,1996.50
*เขต 128,2191,09413.313,73745.471,19614.551,32216.0887010.59
*รวมทั้งหมด467,86756,52512.08264,61056.5657,06712.2055,63911.8934,0267.27
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:

B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 24 มิถุนายน 2565