DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 15-29 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ ระดับจังหวัด

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# จังหวัด ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*ราชบุรี1,295866.6493171.89876.721058.11866.64
*กาญจนบุรี2,84631511.071,33746.9841414.5551418.062669.35
*สุพรรณบุรี2,03927913.6893345.7628914.1728213.8325612.56
*นครปฐม1,83219510.641,06358.0227414.961648.951367.42
*สมุทรสาคร226208.856729.653013.274218.586729.65
*สมุทรสงคราม1,26916913.3254943.2618414.5023218.2813510.64
*เพชรบุรี681568.2236353.3010315.129413.80659.54
*ประจวบคีรีขันธ์9,8471,19612.155,84659.371,20712.269819.966176.27
*รวมทั้งหมด20,0352,31611.5611,08955.352,58812.922,41412.051,6288.13
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:

B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 1 กรกฎาคม 2565