DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 15-29 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ ระดับจังหวัด

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# จังหวัด ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*เชียงใหม่2,35427711.771,05044.6033314.1544618.9524810.54
*ลำพูน59311719.7325943.688414.178013.49538.94
*ลำปาง4,44665914.821,92443.2760513.6181118.2444710.05
*แพร่1,43921314.8068947.8823816.5421314.80865.98
*น่าน76913517.5632642.399612.4813817.95749.62
*พะเยา1,51816110.6190459.5516210.6716410.801278.37
*เชียงราย3,20662419.461,53347.8235411.0445114.072447.61
*แม่ฮ่องสอน11298.044943.752118.752320.54108.93
*รวมทั้งหมด14,4372,19515.206,73446.641,89313.112,32616.111,2898.93
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:

B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 1 กรกฎาคม 2565