DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 15-29 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ ระดับจังหวัด

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# จังหวัด ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*ราชบุรี3,97941410.402,72768.533849.652496.262055.15
*กาญจนบุรี6,12276112.433,79161.9264210.496009.803285.36
*สุพรรณบุรี1,86926013.9185945.9622512.0426914.3925613.70
*นครปฐม1,83919210.4499053.8332517.6719810.771347.29
*สมุทรสาคร848839.7933038.9212014.1517220.2814316.86
*สมุทรสงคราม8379010.7539447.0712014.3413215.7710112.07
*เพชรบุรี2,6252318.801,34851.3550219.1235813.641867.09
*ประจวบคีรีขันธ์9,5181,11211.685,72260.121,15612.1595810.075705.99
*รวมทั้งหมด27,6373,14311.3716,16158.483,47412.572,93610.621,9236.96
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:

B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564