DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 15-29 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ ระดับจังหวัด

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# จังหวัด ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*เชียงใหม่2,56729811.611,05641.1435213.7153921.0032212.54
*ลำพูน1,5161298.5189358.9123515.5017811.74815.34
*ลำปาง4,10153513.051,82944.6059814.5872917.7841010.00
*แพร่1,18322218.7746038.8822519.0217514.791018.54
*น่าน1,29319114.7768252.7517313.3815812.22896.88
*พะเยา1,89021811.531,12859.6821111.1619410.261397.35
*เชียงราย2,59948918.811,13543.6731111.9741215.852529.70
*แม่ฮ่องสอน257187.0013552.534216.344115.95218.17
*รวมทั้งหมด15,4062,10013.637,31847.502,14713.942,42615.751,4159.18
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:

B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2564