DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 15-29 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ ระดับจังหวัด

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# จังหวัด ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*ราชบุรี1,81419210.5887548.2423613.0137120.451407.72
*กาญจนบุรี6,1965689.173,69659.6593215.0468611.073145.07
*สุพรรณบุรี1,26618414.5351740.8418614.6920616.2717313.67
*นครปฐม2,1381687.861,12152.4342019.6427612.911537.16
*สมุทรสาคร1,38016411.8853238.5521515.5825018.1221915.87
*สมุทรสงคราม81812014.6737045.2310813.2011814.4310212.47
*เพชรบุรี2,3922319.661,28553.7235915.0135214.721656.90
*ประจวบคีรีขันธ์6006210.3331051.678814.678313.83579.50
*รวมทั้งหมด16,6041,68910.178,70652.432,54415.322,34214.111,3237.97
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:

B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563