DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 15-29 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ ระดับจังหวัด

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# จังหวัด ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*เชียงใหม่3,59442511.831,53142.6053114.7769919.4540811.35
*ลำพูน1,27217914.0760947.8819715.4919815.57897.00
*ลำปาง7,5981,09114.363,35044.091,10314.521,30317.157519.88
*แพร่1,77427015.2279344.7029116.4027015.221508.46
*น่าน2,50139715.871,29451.7438215.2729911.961295.16
*พะเยา2,15339418.3098745.8427512.7731514.631828.45
*เชียงราย3,63673320.161,68746.4037210.2355315.212918.00
*แม่ฮ่องสอน4606614.3522248.266113.267816.96337.17
*รวมทั้งหมด22,9883,55515.4610,47345.563,21213.973,71516.162,0338.84
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:

B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2563