DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 15-29 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# อำเภอ ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*เมืองปัตตานี4836.251429.17714.581122.921327.08
*โคกโพธิ์11376.196053.101311.502320.35108.85
*หนองจิก1,19313611.4075463.2020116.85726.04302.51
*ปะนาเระ3937.691230.77820.511230.77410.26
*มายอ2400.001250.00625.00416.6728.33
*ทุ่งยางแดง300.00266.6700.0000.00133.33
*สายบุรี6258.061829.03914.522032.261016.13
*ไม้แก่น1715.88741.1800.00423.53529.41
*ยะหริ่ง5359.432139.6259.431324.53916.98
*ยะรัง900.00333.3300.00333.33333.33
*แม่ลาน600.006100.0000.0000.0000.00
*รวมทั้งหมด1,56716010.2190958.0124915.8916210.34875.55
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:

B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564