DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 15-29 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# อำเภอ ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*เมืองตาก4,0743689.032,19553.8865416.0559214.532656.50
*บ้านตาก3614813.3015141.834913.577119.674211.63
*สามเงา62310116.2122636.289815.7312019.267812.52
*แม่ระมาด1672514.976840.722615.573520.96137.78
*ท่าสองยาง2,9742438.171,96566.0740813.7230010.09581.95
*แม่สอด3543911.0216847.465014.125716.104011.30
*พบพระ5147.842039.221019.611019.61713.73
*อุ้มผาง1,41216111.4076954.4620414.4523216.43463.26
*วังเจ้า1715.88741.18211.76317.65423.53
*รวมทั้งหมด10,0339909.875,56955.511,50114.961,42014.155535.51
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:

B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564