DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 15-29 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# อำเภอ ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*เมืองกำแพงเพชร359339.1920155.995114.214813.37267.24
*ไทรงาม2813.571242.86621.43517.86414.29
*คลองลาน30413.33620.00516.671136.67413.33
*ขาณุวรลักษบุรี2827.141450.00310.71310.71621.43
*คลองขลุง4596213.5118339.876213.518819.176413.94
*พรานกระต่าย700.00342.8600.00228.57228.57
*ลานกระบือ86710211.7657165.86667.61859.80434.96
*ทรายทองวัฒนา600.0000.0000.00466.67233.33
*ปางศิลาทอง5518415.2526848.645810.538916.15529.44
*บึงสามัคคี1238165.853931.7110.8110.8110.81
*โกสัมพีนคร300.0000.0000.00266.67133.33
*รวมทั้งหมด2,46136914.991,29752.7025210.2433813.732058.33
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:

B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564