DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 15-29 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# อำเภอ ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*เมืองนครสวรรค์56712.502341.071119.6423.571323.21
*โกรกพระ2114.76628.5714.76838.10523.81
*ชุมแสง1061413.213432.0887.552523.582523.58
*หนองบัว9111.11222.22222.2200.00444.44
*บรรพตพิสัย182147.696334.623619.785228.57179.34
*เก้าเลี้ยว1400.00428.57214.29428.57428.57
*ตาคลี1119.0919.09327.27545.4519.09
*ท่าตะโก1381913.775136.961712.322518.122618.84
*ไพศาลี1317.69430.7717.69538.46215.38
*พยุหะคีรี2100.00628.5729.52419.05942.86
*ลาดยาว6868.821927.941014.711217.652130.88
*ตากฟ้า8112.50112.5000.00337.50337.50
*แม่วงก์2743312.049936.134717.155018.254516.42
*แม่เปิน15213.33320.0016.67426.67533.33
*ชุมตาบง9222.22333.33111.11111.11222.22
*รวมทั้งหมด94510210.7931933.7614215.0320021.1618219.26
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:

B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564