DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 15-29 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# อำเภอ ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*เมืองน่าน1061211.324946.23109.432523.58109.43
*แม่จริม4125.00250.0000.00125.0000.00
*บ้านหลวง200.00150.0000.0000.00150.00
*นาน้อย77810.392329.871114.292127.271418.18
*ปัว971313.404546.391010.311818.561111.34
*ท่าวังผา3412.941338.24720.59720.59617.65
*เวียงสา8478.335261.901011.901315.4822.38
*ทุ่งช้าง10110.00220.00220.00330.00220.00
*เชียงกลาง4125.00250.0000.0000.00125.00
*นาหมื่น500.00120.00240.00240.0000.00
*สันติสุข500.00120.00120.00240.00120.00
*บ่อเกลือ661218.183857.581218.1846.0600.00
*สองแคว55712.732341.821120.00610.91814.55
*ภูเพียง1223226.236049.1843.281512.30119.02
*เฉลิมพระเกียรติ6229615.4337059.499314.95416.59223.54
*รวมทั้งหมด1,29319114.7768252.7517313.3815812.22896.88
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:

B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564