DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 15-29 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# อำเภอ ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*เมืองลำปาง2334017.1710645.492912.454418.88146.01
*แม่เมาะ1,53618011.7269345.1221313.8729018.8816010.42
*เกาะคา600.00466.6700.00233.3300.00
*เสริมงาม2743813.8714251.823412.413613.14248.76
*งาว1815.561055.56211.11316.67211.11
*แจ้ห่ม564569.9322439.7210318.2610718.977413.12
*วังเหนือ2100.001152.38314.29419.05314.29
*เถิน98811611.7444444.9415315.4917617.819910.02
*แม่พริก461021.742145.65715.22510.8736.52
*แม่ทะ3818923.3616643.574812.605113.39277.09
*สบปราบ5120.00120.0000.00240.00120.00
*ห้างฉัตร19210.53631.58315.79631.58210.53
*เมืองปาน10220.00110.00330.00330.00110.00
*รวมทั้งหมด4,10153513.051,82944.6059814.5872917.7841010.00
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:

B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564