DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 15-29 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# อำเภอ ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*เมืองเชียงใหม่1251612.803729.601915.202520.002822.40
*จอมทอง5767212.5024742.887813.5411920.666010.42
*แม่แจ่ม1200.00866.6718.33216.6718.33
*เชียงดาว17211.76741.18423.53211.76211.76
*ดอยสะเก็ด45511.111226.67511.111328.891022.22
*แม่แตง2600.001038.46415.38519.23726.92
*แม่ริม12650.00216.6718.3300.00325.00
*สะเมิง143117.696344.061510.493725.871711.89
*ฝาง7245.562331.9479.721825.002027.78
*แม่อาย472224.6622447.467616.1010422.03469.75
*พร้าว1051514.293129.521413.332927.621615.24
*สันป่าตอง81911.113037.041316.051923.461012.35
*สันกำแพง1915.26736.84210.53736.84210.53
*สันทราย3837.891026.32615.79923.681026.32
*หางดง4798617.9521444.687315.246613.78408.35
*ฮอด1533019.616039.221610.463120.261610.46
*ดอยเต่า3738.111540.5438.11821.62821.62
*อมก๋อย1800.001055.5615.56633.3315.56
*สารภี38821.051231.5825.26923.68718.42
*เวียงแหง200.002100.0000.0000.0000.00
*ไชยปราการ5711.752136.84712.281424.561424.56
*แม่วาง2000.00735.00420.00735.00210.00
*แม่ออน300.0000.0000.00266.67133.33
*ดอยหล่อ12433.33216.6700.00541.6718.33
*กัลยาณิวัฒนา500.00240.00120.00240.0000.00
*รวมทั้งหมด2,56729811.611,05641.1435213.7153921.0032212.54
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:

B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564