DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 15-29 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# อำเภอ ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*เมืองสระแก้ว6,02168511.383,83963.7668511.385599.282534.20
*คลองหาด7598411.0748263.507710.14699.09476.19
*ตาพระยา4385211.8727462.564810.964410.05204.57
*วังน้ำเย็น800.00450.00225.00112.50112.50
*วัฒนานคร1,87225713.731,05656.4120911.1621111.271397.43
*อรัญประเทศ4,67147710.212,88661.7965714.074559.741964.20
*เขาฉกรรจ์4335212.0129367.67358.08317.16225.08
*โคกสูง1000.00220.00220.00330.00330.00
*วังสมบูรณ์871820.694956.3278.0589.2055.75
*รวมทั้งหมด14,2991,62511.368,88562.141,72212.041,3819.666864.80
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:

B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564