DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 15-29 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# อำเภอ ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*เมืองระยอง4867715.8419640.336713.797615.647014.40
*บ้านฉาง1,609976.0394258.5526616.5318611.561187.33
*แกลง2,2471135.031,77378.911757.791024.54843.74
*วังจันทร์7279513.0746063.27496.74729.90517.02
*บ้านค่าย1,6911066.2797757.7835220.8218410.88724.26
*ปลวกแดง341123.5227580.65133.81236.74185.28
*เขาชะเมา400.00125.00125.0000.00250.00
*นิคมพัฒนา1500.00640.00320.0016.67533.33
*รวมทั้งหมด7,1205007.024,63065.0392613.016449.044205.90
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:

B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564