DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 15-29 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# อำเภอ ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*เมืองชลบุรี2,47537415.1199040.0032112.9746118.6332913.29
*บ้านบึง7168.453447.891318.311216.9068.45
*หนองใหญ่600.00233.33233.33233.3300.00
*บางละมุง6968.701014.49913.041217.393246.38
*พานทอง800.00450.0000.0000.00450.00
*พนัสนิคม580549.3136362.59559.487412.76345.86
*ศรีราชา2482811.2911546.372811.294518.153212.90
*สัตหีบ951414.742526.321414.742425.261818.95
*บ่อทอง1119.09654.5519.0919.09218.18
*เกาะจันทร์42921.431945.2437.14819.0537.14
*รวมทั้งหมด3,60549213.651,56843.5044612.3763917.7346012.76
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:

B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2564