DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของผู้สูงอายุที่ไม่มีภาวะพึ่งพิง

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับเขตสุภาพ จำนวนผสูู้งอายทุ้ังหมดท่ีได้รับการประเมิน ADL
(B)
จำนวนผู้สูงอายุที่ไม่มีภาวะพึ่ง
(A)
ร้อยละ
1เขต 1701,770.00 682,306.00 97.23
2เขต 2526,548.00 514,579.00 97.73
3เขต 3384,451.00 373,856.00 97.24
4เขต 4513,221.00 497,695.00 96.97
5เขต 5529,436.00 516,881.00 97.63
6เขต 6576,610.00 563,670.00 97.76
7เขต 7430,229.00 413,430.00 96.10
8เขต 8590,184.00 570,014.00 96.58
9เขต 9782,583.00 761,401.00 97.29
10เขต 10548,145.00 514,752.00 93.91
11เขต 11521,086.00 502,868.00 96.50
12เขต 12500,296.00 483,648.00 96.67
13รวมทั้งหมด6,604,559.00 6,395,100.00 96.83
หมายเหตุ ::

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 22 กรกฎาคม 2567
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2567