DoH Dashboard กรมอนามัย

อัตราการตายทารกแรกเกิดภายใน 28 วัน (Late Neonatal Mortality)

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับเขตสุขภาพ B A อัตราต่อพัน
หมายเหตุ:
ทารกแรกเกิด หมายถึง ทารกที่คลอด รอดออกมา มีชีวิตจนถึง 28 วันในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.)
B หมายถึง จำนวนทารกเกิดมีชีพในโรงพยาบาลในสังกัด
A หมายถึง จำนวนทารกแรกเกิดที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลในสังกัด น้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน
สูตรคำนวณตัวชี้วัด=(A/B)*1000

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: -