DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหาร


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ เขตสุขภาพ จำนวนเทศบาล จำนวนที่ผ่าน EHA1000 ร้อยละ

หมายเหตุ:
ข้อมูลของตลาดประเภท 1 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฏหมาย

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (สำนักสุขภิบาลอาหารและน้ำ)

วันที่ประมวลผล :1 มกราคม 2513