DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กผ่านการประเมินความพร้อมก่อนเข้าประถมศึกษา

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

# รวมทั้งปีงบประมาณ
B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยผ่านการประเมินความพร้อมก่อนเข้าประถมศึกษา
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ)

วันที่ประมวลผล: -