DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของโรงพยาบาลเอกชนที่ใช้งานระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (E-manifest)


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ เขตสุขภาพ จำนวนทั้งหมด ใช้งานระบบ ร้อยละ ยังไม่ใช้งานระบบ

หมายเหตุ:
ข้อมูลของโรงพยาบาลเอกชนที่ใช้งานระบบกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (Manifast System)

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม)

วันที่ประมวลผล :1 มกราคม 2513