DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 กายูบอเกาะ1,72142624.751,83640922.282,07545722.021,40527519.57
 กาลูปัง284144.9328051.7928282.841412517.73
 กาลอ27772.5330051.67294124.0825141.59
 กอตอตือร๊ะ3989724.3743111927.6148210321.3739111429.16
 โกตาบารู12675.5637861.59357185.04327278.26
 เกะรอ41512730.6045912928.1046812326.28842125.00
 จะกว๊ะ5277414.045198015.415145811.28504469.13
 ท่าธง48910421.275515710.345628114.414706112.98
 เนินงาม31372.24577274.685827312.54356133.65
 บาลอ4608418.264769820.594588117.693535114.45
 บาโงย621320.972483112.502433514.40591423.73
 บือมัง55610218.3563513721.5765514021.3768515222.19
 ยะต๊ะ14574.834487717.192163817.592394619.25
 วังพญา5608314.82574518.89550468.36458296.33
 อาซ่อง2157836.2844818140.4048624149.5947124852.65
 ตะโล๊ะหะลอ3559426.484486915.40178147.875335.66
 รวมทั้งหมด6,9031,32419.188,6081,48117.208,4021,52818.196,2471,12918.07
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 18 สิงหาคม 2565