DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เบตง1,05327526.122,00837918.871,91731916.6482523228.12
 ยะรม1752011.43448337.372293113.54355257.04
 ตาเนาะแมเราะ3075016.294044310.644025212.94417389.11
 อัยเยอร์เวง1400.00551120.0040615.0036416344.78
 ธารน้ำทิพย์11218.182063717.96208146.7315953.14
 รวมทั้งหมด1,56034722.243,12150316.122,79642215.092,12046321.84
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 15 สิงหาคม 2565