DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 บางกระเบา2545521.652895719.722724416.181433927.27
 บางเตย121129.921082321.3010387.779411.06
 บางยาง1573421.661683118.451552616.771722816.28
 บางแตน17552.8616321.2318631.6116053.13
 บางพลวง24610944.3128310938.521512516.5625111345.02
 บางปลาร้า1161512.9369710.1437410.814936.12
 บางขาม8733.458100.008533.538344.82
 กระทุ่มแพ้ว8744.606900.006900.009944.04
 รวมทั้งหมด1,24323719.071,23022918.621,05811310.681,05119718.74
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 13 สิงหาคม 2565