DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เขาสมิง1511610.60951111.58711014.08000.00
 แสนตุ้ง663609.057048011.366598512.90000.00
 วังตะเคียน1952110.77195189.231762011.36000.00
 ท่าโสม11198.11731824.66611219.67000.00
 สะตอ11910.8430413.3325416.00000.00
 ประณีต38821.051662816.871052120.00000.00
 เทพนิมิต30310.0036616.673000.00000.00
 ทุ่งนนทรี14264.2314764.086146.56000.00
 รวมทั้งหมด1,4491248.561,44617111.831,18815613.13000.00
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 26 มิถุนายน 2565