DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 หนองละลอก91210211.181,31320515.611,41120414.466656810.23
 หนองตะพาน14510.6914432.0814510.6912600.00
 ตาขัน19952.5121294.25200126.0013110.76
 บางบุตร425235.41416194.57409194.65308134.22
 หนองบัว480102.08416102.40428184.2126320.76
 ชากบก22941.7519731.52398225.5323262.59
 รวมทั้งหมด2,3901456.072,6982499.232,9912769.231,725905.22
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 11 สิงหาคม 2565