DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ทางเกวียน528173.22517142.71648517.8719694.59
 วังหว้า29041.3824952.0121831.3822110.45
 ชากโดน12110.8312621.5912643.1715213.33
 เนินฆ้อ15474.5514021.4317352.8911710.85
 กร่ำ13575.1919200.0011800.0015410.65
 ชากพง255228.6313764.38233114.7214442.78
 กระแสบน468142.99420174.05347144.0337771.86
 บ้านนา16231.8512264.9239561.527656.58
 ทุ่งควายกิน827202.42761496.4473891.2222141.81
 กองดิน681319.129277.6118652.6924416.67
 คลองปูน21494.2122373.1419884.0411632.59
 พังราด276155.4310432.88191147.335923.39
 ปากน้ำกระแส18610.5417010.5916600.0015553.23
 ห้วยยาง8722.3013764.381151714.7811921.68
 สองสลึง13832.1713932.1615595.819188.79
 รวมทั้งหมด3,9091383.533,5291283.634,0071563.892,085582.78
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 15 สิงหาคม 2565