DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ท่าประดู่1,21615312.581,45420313.961,47217812.091393223.02
 เชิงเนิน415194.58412174.13418184.31174105.75
 ตะพง474347.17481142.91535295.4235151.42
 เพ501224.001043129.811392115.11652132.31
 แกลง1202621.67941819.151021514.7140512.50
 บ้านแลง7057.1489910.1110676.6080911.25
 นาตาขวัญ28493.17122119.02138128.70126118.73
 เนินพระ896616.811,3431077.971,26013210.481,13821118.54
 กะเฉด941212.77133118.271612918.018278.54
 ทับมา192115.73182116.0419494.646146.56
 น้ำคอก1212520.661042221.151183025.424836.25
 ห้วยโป่ง2,86979027.543,24876123.433,34064219.221,16924420.87
 มาบตาพุด2703211.853184213.215587713.80347216.05
 สำนักทอง931111.838555.88741418.9217317.65
 รวมทั้งหมด7,1641,20016.758,1691,26215.458,6151,21314.083,83758615.27
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 11 สิงหาคม 2565